POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE

Această pagină de internet foloseşte fişiere de tip cookie. Pentru mai multe informaţii cu privire la modul în care se folosesc aceste fişiere, vă rugăm să accesaţi următorul link .

  1. Informaţii generale

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale administratorului homevast.ro, cu sediul în România, Mogoşoaia, Ilfov, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet homevast.ro. („Site-ul”)

  1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

2.1. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, administratorul homevast.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizaţi în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizaţi în cadrul secţiunii de contact (numele şi prenumele, adresa de email), în măsura în care ne contactaţi în acest fel.

2.2. Când lăsaţi un comentariu pe blog şi furnizaţi e-mail-ul. Acesta este folosit automat de site pentru a vă notifica când apar comentarii noi.

  1. Scopurile şi temeiurile prelucrării

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimţământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.1. Prelucrăm date în scopul efectuării diverselor analize de trafic, marketing, raportări privind modul de funcţionare a Site-ului, în vederea îmbunătăţirii experienţei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al administratorului homevast.ro de a îmbunătăţi permanent experienţa clienţilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3.2. Prelucrăm date (doar adresa de email) pentru a notifica utilizatorii care comentează pe blog de apariţia unor comentarii noi.

Temei: Îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor pe site legat de articolele la care au comentat şi care prezintă interes pentru aceştia.

  1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, administratorul homevast.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, administratorul homevast.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terţe persoane sau entităţi care sprijină homevast.ro in desfăşurarea activităţii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autorităţile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea Site-ului
– în situaţiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilităţi persoanelor vizate, obţinute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoţionale organizate de către [deţinătorul website-ului] prin intermediul Site-ului
– pentru menţinerea, personalizarea şi îmbunătăţirea Site-ului şi a serviciilor derulate prin intermediul lui
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către [deţinătorul website-ului] pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeana.

Drepturile de care beneficiaţi

În condiţiile prevăzute de legislaţia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiaţi de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activităţile de prelucrare efectuate de către [deţinătorul website-ului], conform celor descrise în prezentul document
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine confirmarea din partea [deţinătorului website-ului] cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate – datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obţine corectarea, fără întârzieri justificate, de către [deţinătorul website-ului] a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum şi completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
– dreptul la ştergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
– în cazul în care este retras consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare
– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale
– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ştergere a datelor, [deţinătorul website-ului] să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să continue în aceste condiţii prelucrarea pentru scopuri statistice.

– dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care:
– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor
– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către [deţinătorul website-ului] către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege
– dreptul la opoziţie – în ceea ce priveşte activităţile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos
– în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al [deţinătorul website-ului] sau în temeiul interesului public, cu excepţia cazurilor în care [deţinătorul website-ului] poate demonstra că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă

– în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activităţi de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate şi pentru a vă exercita drepturile menţionate mai sus, vă rugăm să vă adresaţi la adresa de email: office@homevast.ro.şţ

0